(30 l/h)Bơm định lượng hóa chất Blue white C 6125P